İlahiler


SEHERDE AÇILIR GÜLLER

Seherde açılır güller
Aşk ile öter bülbüller
Allah der hastalar inler
Meşiyyetin beyan ettin

Fiillerde fâildir Hakk
Zuhur eder hamid ahlâk
Dünya olur bizden ırak
Ef’alini beyân ettin

Yedi kapılı bir handa
“Varlık benim!” beyân ettin
Velâyet merkezin sundun
Vücudu küllü fan ettin

Kemâl buldu ehli fenâ
Zül celâlin cemâl ettin
Kabul oldu kurbanımız
Salâtımız daim ettin

Evvel ahir benim ancak
Ba’hürlüğün beyân ettin
Kamu ervah-i eşcarı
Özünden bîhaber ettin

Kâmili sultan bilinmez
Aşikârdan beyân ettin
Beli anda hayatımız
İktizasın beyân ettin

Bu azam bahri ednada
Muhammed Nur’u pîr ettin
Resulü şeriat nebin
Kutb-ul Aktab zaman ettin

Kemakân oldur mevc uran
Allah-u Teâlâ beyân ettin
Aciz Davud dürrü yekten
Ezel levhin beyân ettin

YANDIR BENİ YANAYIM ALLAH

Yandır beni yanayım Allah
Hayret olup kalayım Allah
Bahri zata dalayım Allah
Şevk ateşin olayım Allah

Yüzbin canım var ise Allah
Sana feda kılayım Allah
Alemde cem olayım Allah
Kendimde fark olayım Allah

Tadatsız bir olayım Allah
Hazrete yol bulayım Allah
Cavidana varayım Allah
Fiilde fail olayım Allah

Bu fakir Davudu Allah
Ev ednada bulayım Allah
Teheccüd namazını Allah
Haşa bensiz kılayım Allah

Güfte: Davud Yılmaz
Beste: H.Hüsnü Üstün

MEYHANELER KARARGAHIM

Meyhaneler karargahım
Allahdır feryadım ahım
Doldur kadehimi saki
Lütfunla ver padişahım

Yetiş imdadıma pirim
Bilirsin ezel ervahım
Ümmül kitap yanındadır
Bilmez melekler Allahım

Sitem eder gelen geçen
Sarhoşum ulu dergahım
Aşk kubası şiarından
Unutmuşum kisbi kârım

İçer içer ah çekerim
Arşa dayanır feryadım
Anda tazelenir canım
Uluhiyetten dermanım

Doldur kadehimi doldur
Gider ayrılık firakım
Ey meyhane olan sâki
Dinmez yanar ızdırabım

Meyhanede Ölsen Davud
Kurbiyettir iptiharım
Şarabın temizinden iç
Buyurdu ulu Allahım

Güfte: Davud Yılmaz
Beste: Nurettin Üstün (Aziz Anısına)

YANA YANA PİR AŞKINA

Yana yana pir aşkına
Büryan oldu pişti gönül
Şarabı lem yazel içip
Bahri umman oldu gönül

Melâmet hırkasın giyip
Gizli pinhan oldu gönül
Vahdet ellerine daldı
Kenzi mahfi oldu gönül

Lâhutten feyzi akdesi
Zatı zuhur oldu gönül
Sıfatlarıyla süsleyip
Mukaddes feyz oldu gönül

Seyyid esması künhiyyen
Alemi kapsadı gönül
Her fiilde fail Allah
Tecellisin tattı gönül

Sümme dena ayetiyle
Hak vücudu giydi gönül
Eynema semme vechullah
Her yüzden seyir oldu gönül

Şehidallah okuyuben Kalbi selim oldu gönül Fenayı nefs bekâyı ruh Tadatsız bir oldu gönül

Yetim malı ev ednası
Bahsi bihal oldu gönül
Yetmiş bin perde ref olup
Kıf Muhammed oldu gönül

Her makamla seyredüben
Sırrı Kur’an oldu gönül
Burda söz yok ne söyleyem
Davud ümmü oldu gönül

Güfte: Davud Yılmaz
Beste: H.Hüsnü Üstün

ADINA LEVLâK YAZILMIŞ

Adına levlâk yazılmış
Efalullahsın sultanım
Errahman ismindir sıfat
Ulu devletsin sultanım

Feyzi akdestir şiarın
Envarı zatsın sultanım
Hem hayatsın hem memat
Canlara cansın sultanım

Davuda verdiğin derdin
Dermanı sensin sultanım
Kulhüvallahü delilim
Medlülüm sensin sultanım.

Güfte: Davud Yılmaz
Beste: H.Hüsnü Üstün

GÜLDÜR BENİ AŞKINLA

Güldür beni aşkınla Allah
Öldür beni aşkınla Allah
Dirilt beni meşkinle Allah
Yaşat beni şevkinle Allah

Yönelt beni irfane Allah
Kalksın gözden perdeler Allah
Bu alemin sonu yok Allah
Durağı yok duru yok Allah

Güfte: Davud Yılmaz
Beste: H.Hüsnü Üstün

DÜŞTÜM ONULMAZ DERDE

Düştüm onulmaz derde senin aşkından canan
Ey sevgili sen nerdesin sen nerdesin

Aradım seni her yerde bulamadım canan
Ey sevgili sen nerdesin sen nerdesin

Mekânın yok mu senin durun durağın yokmu senin
Ey sevgili sen nerdesin sen nerdesin

Yerdemisin gökte misin gönüllerdemisin canan
Ey sevgili sen nerdesin sen nerdesin

Davud dolaştım Şam’ı, Hicaz’ı, Haleb’i arzı canan
Ey sevgili sen nerdesin sen nerdesin
Gel gÖnlümün mihmanı ol kurbanın olayım canan
Ey sevgili sen nerdesin sen nerdesin

Güfte: Davud Yılmaz
Beste: H.Hüsnü Üstün

DEME SAKIN BEN BİLİRİM

Deme sakın ben bilirim
Bilgin sana perde olur
Tut bir kâmil eteğinden
Gözünden perdeyi kaldır

Dü alem sultanı kâmil
Uyan uykudan ey gafil
Tut bir kâmil eteğinden
Gözünden perdeyi kaldır

Aşk ile yanar ocağı
Nurdan çekilmiş sancağı
Tut bir kâmil eteğinden
Gözünden perdeyi kaldır

Ev edna bahrında Davud
Muhammed Mustafa Mahmud
Tut bir kâmil eteğinden
Gözünden perdeyi kaldır

Güfte: Davud Yılmaz
Beste: H.Hüsnü Üstün

SÂLİK OLAN AŞK İLE

Sâlik olan aşk ile sekran olur
Gözyaşı sel, ciğeri büryan olur

Artar derdi ah ile aman olur
Konuşmaz dilleri gizli kenz olur

Halk içinde sesi yok, figan olur
Derdinin içindeki dert derman olur

Her nefeste iki bayram sır olur
Bahri muhiti içer kanmaz olur

Aşk elinden ser verir erler Davud
Sanma bahâim gibi kalleş olur.

Güfte: Davud Yılmaz
Beste: H.Hüsnü Üstün

ELDEN ELE DİLDEN DİLE

Elden ele dilden dile
Gel gönüle, gir gönüle
Allah'a erenler erdi
Bir kâmil mürşit ile

Bulanlar buldu Mevlâyı
Yine Davud Mevlâ ile
Dûr olma salik, dûr olma
Allah, Allah, de şevk ile

Nerden geldin bu cihana?
Genç ömrünü verme yele!
Âşık ol Allah'a sen de
Bu fırsatlar geçmez ele

Güfte: Davud Yılmaz
Beste: H.Hüsnü Üstün

BA-İ BİSMİLLAH AŞKINA

Ba-i bismillah aşkına Allah
Her an zikrullah buldurur felâh
Rabbil âlemin kudret kalemin
Seninle kaim her bir âlemin

Errahman Kur’an okuruz her an
Dönüyor evren, okuyor ferman
Rabbil âlemin kudret kalemin
Seninle kaim her bir âlemin

Pir sözün dinle sırrını anla
Yalvar Mevlâ’ya Allah de Allah
İlim bir nokta bilenler Hakk’da
Anlar bu sırrı kalan vahdette

Güfte: Davud Yılmaz
Beste: H.Hüsnü Üstün

GEL ARTIK GEL

Gel artık gel, ey sevgili, ilâhî aşkınla gel
Gel artık gel, ef’âlinle, sıfatınla, zatınla gel
Gel artık gel, dört tecellinle, fenâfillâhınla gel
Ey sevgili, gözlerimiz yolda kaldı ne olur gel

Gel artık gel, cem et bizi, bekabillahınla gel
Gel artık gel, her yüzde ol cemalini göster
Gel artık gel, sıfatlarınla, doğalım senden gel
Ey sevgili, gözlerimiz yolda kaldı ne olur gel

Gel artık gel, vahdet ellerinin kokusu geldi gel
Gel artık gel, burda söz yok, ne diyem ki ben?
Gel artık gel, Davud’u dertlere derman oldur gel
Ey sevgili, gözlerimiz yolda kaldı ne olur gel

Güfte: Davud Yılmaz
Beste: H.Hüsnü Üstün

HAYRETTEYİM

Bu binayı yapan kimdir
Hayretteyim, hayretteyim
On iki menfez açan kimdir
Hayretteyim, hayretteyim

Bu çiğneyip yutan kimdir
Hayretteyim hayretteyim
Kulaklardan duyan kimdir
Hayretteyim, hayretteyim

On parmak el, kerim olmuş
Hayretteyim, hayretteyim
Üç yüz altmış altı damar
Hayretteyim, hayretteyim

Kimin arter kimin toplar
Hayretteyim, hayretteyim
Davud nefes alıp veren kimdir
Hayretteyim, hayretteyim

Güfte: Davud Yılmaz
Beste: H.Hüsnü Üstün

AMAN ALLAH’IM YANDIM

Aman Allah’ım yandım
Aşkı ben kolay sandım
Ef’al, sıfat, zat, Hakk'ın
Yandım yandım kül oldum

Giydim Hakk vücudunu
Tâdatsız bir şan oldum
Hakk zahir oldu halk batın
Cemâlullâh’a ulaştım

Hakk batın oldu halk zahir
Tur’da Musa gibi söyleştim
Ruh fani oldu sır zahir
Üç defa anadan doğdum

Davud bu bir ilmi ledünnîdir
Menbaı Muhammed Nur'dur
Ol Şah-ı merdan torunudur
Yalancıların şahidi zordur!..

Güfte: Davud Yılmaz
Beste: H.Hüsnü Üstün

BENİ BENDEN ALAN HU

Beni benden alan Hu, beni derde salan Hu
Meded meded illâhu, lâilâhe illâhu
Beni aşka salan Hu, yerden yere çalan Hu
Meded meded illâhu, lâilâhe illâhu

Yaka yaka kül eden Hu, her dikeni gül eden Hu
Meded meded illâhu, lâilâhe illâhu
Hakk'tan yana yol eden Hu, bahayımdan dileden Hu
Meded meded illâhu, lâilâhe illâhu

Yusuf edip satan Hu, kuyulara atan Hu
Meded meded illâhu, lâilâhe illâhu
Yakub’u ağlatan Hu, yürekleri dağlatan Hu
Meded meded illâhu, lâilâhe illâhu

Davud'u âşık eden Hu, aşığı maşuk eden Hu
Meded meded illâhu, lâilâhe illâhu

Güfte: Davud Yılmaz
Beste: H.Hüsnü Üstün

İLAHİ

Hürümüsün melekmisin
Nurun ala nurmusun
Aymısın güneşmisin
Bir defa gördüm seni

Aklımı aldın başımdan
Gönlümü çaldın benim
Ok attın kirpiklerinden
Sinemi deldin benim

O tatlı bakışlarından
İpsiz bağladın beni
Hilal kaşlarından
Hayrete saldın beni

Al al olmuş yanaklardan
Meylime düştün benim
Kiraz gibi dudaklardan
Sabrımı aştın benim

İnci gibi dişlerden
Emrahım uçtu benim
Baldan tatlı dillerden
Bellegim şaştı benim

Turunç taşıyan gerdandan
Sefaya düşürdün beni
A canım selvi boyundan
Salınıp mest ettin beni

Güfte: Davud Yılmaz
Beste: H.Hüsnü Üstün

Melâmiler Dayanışma Ve Kültür Derneği'nin Kurucu Üyesi
DAVUD YILMAZ EFENDİ

Davud Yılmaz Efendi'nin Hayatı

Bilmeyenlere Duyurulur
MELÂMİLİK TARİKAT DEĞİL, HAKİKATTIR…


Melâmiler Dayanışma ve Kültür Derneği | 2020 - Eposta : melamilikcom@gmail.com